Terugbrengen

Projecten De Waterloop Bergeijk

In de kleine kern Loo in de gemeente Bergeijk was de basisschool St. Bernardus gelegen. Gehuisvest in een oud, gedateerd gebouw gelegen aan de doorgaande weg. In opdracht van schoolbestuur SKOzoK is vervangende nieuwbouw gerealiseerd op een locatie naast het buurthuis Terlo aan de Terlostraat. De locatie afmeting en situering gaven aanleiding om een compact krachtig gebouw te realiseren. Het naastgelegen buurthuis wordt gekenmerkt door een veelvormigheid en complexe vormentaal. De nieuwbouw van de school moet door de kracht van de eenvoud en de te realiseren hoogte zich onderscheiden van het buurthuis. Door de compacte bouw in twee lagen blijft er voldoende speelruimte over en kan er in de toekomst aan de zuidzijde uitbreiding worden gerealiseerd.

Het programma behelst in hoofdlijnen het realiseren van nieuwbouw voor 125 tot 130 leerlingen. Een school in een kleine kern zoals ’t Loo zal altijd combinatiegroepen kennen. Tevens zullen de jaarklassen nooit evenredig verdeeld zijn. Bijna parallel aan het nieuwbouwtraject is een inhoudelijk onderwijskundig traject doorlopen om de visie op onderwijs op de Bernardus voor de komende jaren in beeld te krijgen. De belangrijkste uitkomst daarvan is dat er gestreefd wordt naar het realiseren van twee onderwijszones, flexibel in te zetten en af te scheiden, gecombineerd met voldoende ruimte om zelfstandig of in kleine groepen te kunnen werken. Deze onder- en bovenbouwzone worden gekenmerkt door transparantie, en koppelbaarheid naar de werkruimten en onderlinge schakeling. Gedurende de dag wordt het gehele gebouw gebruikt voor onderwijs, lokalen gaan over in werkruimten en aula.

Mede ingegeven vanuit de stedenbouwkundige kaders is het gebouw op te delen in twee zones: een zone in twee bouwlagen met groepsruimten en een zone in één bouwlaag voor de aula en speellokaal, met een hoger verdiepingshoogte. Beide zones gescheiden door een verkeersstrook (gang). De blokken zijn onderling in hoogte verschillend, waarmee de verschillende functies worden benadrukt. Op de koppen vrij gesloten, aan de noord- en zuidzijde gekenmerkt door grote openingen. Deze openingen zijn nader verfijnd door een combinatie van houtachtige geveldelen en kleuraccenten van geëmailleerd glas. Met de nieuwbouw en de vernieuwde onderwijsvisie is de naam van de school tegelijkertijd óók vernieuwd: de Waterloop.

Contact