Bureau

Geschiedenis

KdV architectuur heeft in de meer dan zes decennia van z’n bestaan nadrukkelijk zijn sporen nagelaten.

In 1951 ging het bureau van start als eenmanszaak aan de Kloosterdreef te Eindhoven. De oprichters, allereerst Wim van de Kerkhof en later Lex de Vries (beiden architect), speelden een belangrijke rol in de wederopbouw. Veel sociale woningbouw en utiliteitsbouw in de zuidelijke regio’s is door hen ontworpen.

Net als zijn ontwerpen is het bureau met de tijd meegegroeid.

Met Frans Adriaanse en Rutger Jesse als directie is het bureau verhuisd naar de voormalige jongensschool aan de Barrierweg te Eindhoven. Al weer enige jaren hebben Wouter van Wijnen en Coen Smits de leiding over KdV. Inmiddels is het bureau optimaal afgestemd op de eisen van de huidige tijd en is verhuisd naar de Floralaan West. Wat onveranderd is, is de sociale insteek. KdV is gespecialiseerd in gebouwen met sociaal-maatschappelijke functies.

Onderwijs, zorg en welzijn en leefbare woonwijken.

Aan KdV zijn projecten in deze sectoren welbesteed. KdV heeft oog voor gebruikerswensen en gevoel voor menselijke verhoudingen. In ontwerpen èn in het samenwerkingsproces. De consument staat centraal.

Bureau

Organisatie

Samen ontwerpen KdV architectuur vindt dat de beste gebouwen ontstaan in het samenspel tussen opdrachtgever, gebruiker en architect.

Team

oor ieder project stelt KdV architectuur zorgvuldig het juiste team samen en wordt een doelmatig projectproces vastgelegd volgens het beproefde KdV kwaliteitssysteem. Zo worden onze expertise, ervaring en capaciteitoptimaal ingezet voor uw opdracht. Waar nodig wordt het team versterkt met externe partners. Het op maat samengestelde projectteam werkt volgens het door KdV architectuur vastgestelde kwaliteitssysteem.

Kwaliteit

Het kwaliteitsbeleid is bij KdV architectuur verankerd in onze werkwijze. Wij leggen per project het proces vast in een gevisualiseerd stappenplan (volgorde van werkzaamheden), waarbij alle stappen omschreven zijn met procedures (hoe de werkzaamheden uit te voeren). De projecten worden per fase afgesloten met een fasedocument: vaste ijkpunten voor de opdrachtgever.

Continuïteit

Het bouwproces wordt door KdV deskundig begeleid, van initiatieffase tot en met de oplevering en nazorg. Korte en heldere communicatielijnen zijn een voorwaarde voor een doelmatige en efficiënte aanpak. De projectarchitect zet de acties uit in de projectstructuur en koppelt deze terug: één vast aanspreekpunt voor de opdrachtgever gedurende het hele proces.

Werkzaamheden

KdV architectuur is een architectenbureau aangesloten bij de BNA (Bond van Nederlandse Architecten). Beide directieleden zijn tevens lid van de BNA. Het is een besloten vennootschap, ingeschreven bij de kamer van koophandel Brabant onder nummer 17094815. In de lijn van het lidmaatschap van de BNA is het bureau verzekerd tegen beroepsrisico’s bij Aon onder polisnummer V0100015678.

Voor de werkzaamheden wordt De Nieuwe Regeling 2011, rechtsverhoudingen opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011-juli 2013) van toepassing verklaard.

Zie: https://www.bna.nl/documenten/rechtsverhouding-dnr-2011

 

Onze privacy policy

Bureau

Visie

hier kan nog een ondertitel.

Samen ontwerpen

KdV architectuur vindt dat de beste gebouwen ontstaan in het samenspel tussen opdrachtgever, gebruiker en architect. Samen ontwerpen: de wisselwerking tussen de gebruikers-vragen en de ontwerpers-antwoorden.
De mens staat centraal in onze architectuur. We vertrekken vanuit de personen die onze gebouwen gaan bewonen en gebruiken. Vanuit de behoeften van een mens om zich wel te bevinden. Centrale thema’s zijn geborgenheid, ontmoeten, zicht en licht.

Onze architectuur verbindt

Wij geloven in het verbinden: tussen mensen onderling en tussen de door ons ontworpen gebouwen en haar omgeving.
Wij interpreteren de plek en de omgeving: een gebouw kan zich naadloos invoegen of door haar aanwezigheid de ruimte vormen.
Door interactie en zorgvuldige inpassing verankeren wij onze gebouwen op de plek waar zij staan en zorgen zij voor nieuwe verbindingen tussen mens en gebouwde omgeving. De positionering én vertaling van de gevraagde functionaliteiten van het gebouw ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de omgeving vertaalt zich in de architectuur van het gebouw. Onze architectuur verbindt interieur en exterieur, maatschappij en cultuur.

Onze ontwerpkracht is ‘tijdseigen’

KdV architectuur is actueel en tijdloos. Meerwaarde verkrijgen onze ontwerpen doordat ze worden geapprecieerd voor hun eigenheid. Onze gebouwen verouderen stijlvol, ze zijn comfortabel en passend. Karakteristiek en waardevol los van modegrillen en oppervlakkigheid: herinterpretatie van bestaande en bewezen kwaliteiten. Meerwaarde en eigenheid door ‘tijdseigen’ architectuur.

Maatschappelijk betrokken

Uit al onze projecten spreekt onze maatschappelijke betrokkenheid. Kerngebieden van KdV architectuur zijn maatschappelijk vastgoed (waaronder onderwijs), wonen en zorg. Wij streven in al onze ontwerpen naar ont-hokken: het vormgeven van continue ruimte(n) binnen de randvoorwaarden van het beoogd gebruik. Wij streven naar het vormen van een betekenisvolle omgeving die uitnodigt tot ontmoeten, verbinden, ontwikkelen, samen leven en nieuw gebruik: meerwaarde!

Bureau

Duurzaam

Integrale afweging

KdV architectuur maakt een integrale afweging vanuit de optiek van duurzaam bouwen. Vanuit de verschillende invalshoeken wordt de duurzaamheid van het gebouw gewogen: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Al de aspecten spelen een rol in de afwegingen. Gebruikskwaliteit bepaalt vanaf de eerste ontwerpschetsen de rode draad. Al vanaf een pril stadium wordt nagedacht over toekomstwaarde, bijvoorbeeld aanpasbaarheid en flexibiliteit.
Bijzondere aandacht verdient het aspect gezondheid, met name luchtkwaliteit van de gebouwen, als onderdeel van het te kiezen energieconcept. Wij vertalen dit door samen met de adviseur voor de installaties mogelijkheden voor energieconcepten voor te leggen aan de gebruikers en opdrachtgever.

Streven

Algemeen is het streven van KdV architectuur om met name in gebouwonderdelen met een lange levensduur te investeren. Bijvoorbeeld in hoge isolatiewaarden in gevel, vloer en dak. Al in een vroeg stadium van het ontwerpproces nadenken over de vorm en oriëntatie van het gebouw. Als doel om de energievraag die ingevuld moet worden door installaties te beperken. De levensduur van installaties is over het algemeen substantieel korter dan de bouwkundige elementen.

Duurzaam bouwen is voor KdV architectuur een vanzelfsprekendheid. Naast bovengenoemde aspecten is een zoveel mogelijk circulaire materiaalkeuze, nadenken over natuurlijke bronnen zoals zon, hemelwater en wind in het voordeel van het gebouw én de omgeving een vanzelfsprekendheid in het ontwerpproces.

Bureau

KdV Consument

Samen ontwerpen KdV architectuur vindt dat de beste gebouwen ontstaan in het samenspel tussen opdrachtgever, gebruiker en architect.

Wat is KdV consument?

kdvCONSUMENTdonkerder

KdV consument vindt dat de beste gebouwen ontstaan in het samenspel tussen opdrachtgever en architect. Het is onze uitdaging om SAMEN met de gebruikers precies het gebouw te ontwerpen dat aan hun wensen voldoet. Uitgangspunt daarbij is dat wij adviseren en begeleiden en de opdrachtgever beslist.

Primaire levensbehoefte

Huisvesting is een primaire levensbehoefte. Huisvesting in de zin van wonen, werk, scholing en opvang. De gebruiker van de huisvesting wil zich thuis voelen. De bewoner, de docent, de leerling, de werknemer: het zijn allemaal gebruikers en soms eigenaren van het gebouw dat in de huisvestingsbehoefte moet voorzien. Wij zien ze als consumenten van huisvesting. Een consument heeft keuzes in de te “consumeren” artikelen. Huisvesting wordt in het algemeen niet als een consumenten artikel gezien, maar het wordt wel geconsumeerd in de vorm van het gebruik. In een duurzame samenleving is het noodzakelijk om gebouwen te realiseren die zijn afgestemd op de daadwerkelijke vraag. Het is de taak van de participanten in de gebouwketen om zo efficiënt mogelijk met de middelen om te springen: een passende huisvesting. De gebruiker, de consument wordt door KdV architectuur als een volwaardige partner in het ontwerpproces gezien. Wij staan voor een integrale ontwerpbenadering waarvan het resultaat een duurzame, leefbare en gebruiksvriendelijke huisvesting moet opleveren.