Organisatie

Team
Voor ieder project stelt KdV architectuur zorgvuldig het juiste team samen en wordt een doelmatig projectproces vastgelegd volgens het beproefde KdV kwaliteitssysteem. Zo worden onze expertise, ervaring en capaciteitoptimaal ingezet voor uw opdracht. Waar nodig wordt het team versterkt met externe partners. Het op maat samengestelde projectteam werkt volgens het door KdV architectuur vastgestelde kwaliteitssysteem.

Kwaliteit
Het kwaliteitsbeleid is bij KdV architectuur verankerd in onze werkwijze. Wij leggen per project het proces vast  in een gevisualiseerd stappenplan (volgorde van werkzaamheden), waarbij alle stappen omschreven zijn met procedures (hoe de werkzaamheden uit te voeren). De projecten worden per fase afgesloten met een fasedocument: vaste ijkpunten voor de opdrachtgever.

IMG_0586   Bergharen_7087 oke

Continuïteit
Het bouwproces wordt door KdV deskundig begeleid, van  initiatieffase tot en met de oplevering en nazorg. Korte en heldere communicatielijnen zijn een voorwaarde voor een doelmatige en efficiënte aanpak. De projectarchitect zet de acties uit in de projectstructuur en koppelt deze terug: één vast aanspreekpunt voor de opdrachtgever gedurende het hele proces.

Werkzaamheden
KdV architectuur is een architectenbureau aangesloten bij de BNA (Bond van Nederlandse Architecten). Beide directieleden zijn tevens lid van de BNA. Het is een besloten vennootschap, ingeschreven bij de kamer van koophandel Brabant onder nummer 17094815. In de lijn van het lidmaatschap van de BNA is het bureau verzekerd tegen beroepsrisico’s bij Aon onder polisnummer V0100015678.

Voor de werkzaamheden wordt De Nieuwe Regeling 2011, rechtsverhoudingen opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011-juli 2013) van toepassing verklaard.

Zie: https://www.bna.nl/documenten/rechtsverhouding-dnr-2011

Privacy policy
KdV architectuur hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KdV architectuur houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als KdV architectuur zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin vragen hierover heeft, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.